Ogolne Warunki

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie ma do warunków korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.pl.easy-shop.eu, w tym określa warunki oraz zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu Internetowego.
 2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Global Tredline Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000778624, NIP 6762563911, REGON: 382921480 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: 00 48-123-626-957
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają bezwzględnie obowiązujących praw Konsumentów. Wszelkie wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta, a w przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, zastosowanie mają przedmiotowe przepisy, z tym, że pozostałe postanowienia Regulaminu są nadal ważne i pozostają w mocy.
 4. Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] oraz za pośrednictwem telefonu (pod numerem podanym na stronie sklepu Internetowego).

§ 2

Słowniczek

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. Cena – rozumie się przez to wyrażoną w złotych polskich wartość, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar lub Usługę. Sprzedawca uwzględni w Cenie podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż Towaru lub Usługi podlegała będzie obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
 2. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Klient – rozumie się przez to Konsumenta albo inną osobę fizyczną posiadającą pełną
 4. Kodeks Cywilny – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 94, ze zm.).
 5. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną i zawierający umowę o świadczenie Usług Elektronicznych lub korzystający z Usług Elektronicznych lub zawierający ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu Internetowego umowę na dostawę Towaru w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 8. Sklep Internetowy – rozumie się przez to działający pod adresem http://www.pl.easy-shop.eu/ serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, za którego pomocą Klient może złożyć Zamówienie lub zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca – Global Trendline Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000778624, NIP: 6762563911, REGON: 382921480.
 10. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego, w celu jego sprzedaży na rzecz Użytkowników.
 11. Umowa – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towaru lub świadczenia Usług zawartą na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem są Towary lub Usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 12. Usługa – rozumie się przez to świadczenie usług przez Sprzedawcę polegające na odpłatnym dostarczeniu Towaru oferowanego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 13. Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.
 14. Ustawa – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 15. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze sklepu Internetowego.
 16. Zamówienie – rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów lub Usług.

§ 3

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie ze sklepu Internetowego odbywa się w oparciu o niniejszy Regulamin i możliwe jest po wpisaniu adresu elektronicznego www.pl.easy-shop.eu
 2. Wszystkie informacje i treści zawarte na stronie sklepu Internetowego zostały zebrane i opracowane przez Sprzedawcę w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie sklepu Internetowego, czy też za skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Informacje zawarte na stronie sklepu Internetowego nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do składania Sprzedawcy ofert zawarcia umowy na dostawę Towaru przez Użytkowników.
 4. Sprzedawca informuje, że sklep Internetowy zawiera dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, a ich używanie (za wyjątkiem dozwolonego użytku), kopiowanie, powielanie oraz wszelkie formy dystrybucji bez pisemnej zgody Sprzedawcy (ewentualnie właściwych osób trzecich) jest zabronione.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, zawierających wirusy lub takich, które mogą wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemów komputerowych.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w majątku Użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem sklepu Internetowego, a spowodowanych siłą wyższą, w szczególności w związku z działalnością terrorystyczną, katastrofami naturalnymi, nuklearnymi, pożarami bądź gwałtownymi zmianami warunków atmosferycznych, awariami, problemami technicznymi związanymi z transportem.

§ 4

Prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Użytkowników

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby sklep Internetowy funkcjonował w sposób ciągły. Sprzedawca zastrzega, że w funkcjonowaniu sklepu Internetowego mogą wystąpić przerwy techniczne. Sprzedawca nie ma obowiązku informowania o planowanych przerwach w funkcjonowaniu sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca może w każdym czasie zawiesić funkcjonowanie lub zablokować dostęp do sklepu Internetowego lub jego niektórych funkcji, w szczególności ze względu na czynności konserwacyjne, wymianę sprzętu, modyfikację sklepu Internetowego oraz z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność korzystania ze sklepu Internetowego, jeżeli powstały one nie z winy Sprzedawcy, lub w inny sposób, na który Sprzedawca nie miał wpływu.
 4. W przypadku natknięcia się przez Użytkowników na treści niedokładne, błędne, obraźliwe, sprzeczne z prawem lub w inny sposób niepożądane, Sprzedawca prosi o przesyłanie zawiadomienia na adres e – mail: [email protected]
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa. W szczególności zabrania się Użytkownikowi:
 1. wykorzystywania sklepu Internetowego w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów nakłaniających do agresji, niszczenia mienia oraz czynów zabronionych prawem lub mogących spowodować odpowiedzialność karną lub cywilną;
 2. wykorzystywania sklepu Internetowego w celu skrzywdzenia osób niepełnoletnich lub dążenia do ich skrzywdzenia;
 3. wykorzystywania sklepu Internetowego w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów, których celem byłoby szykanowanie innych Użytkowników;
 4. wykorzystywania sklepu Internetowego w celu zamieszczania fałszywych, mylących lub kłamliwych ofert sprzedaży lub kupna produktów, przedmiotów lub usług, zachęcania innych do przesyłania „łańcuszków” oraz zachęcania ich do wstąpienia do grup opartych na zasadzie piramidy finansowej itp.;
 5. wykorzystywania, bez pisemnej zgody Sprzedawcy, sklepu Internetowego w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów reklamowych, w tym w szczególności reklamy produktów i usług oraz do ukrytych celów komercyjnych;
 6. wykorzystywania sklepu Internetowego w celu uzyskania bezprawnego dostępu do danych innych Użytkowników oraz próby przełamania zabezpieczeń chroniących dane, oprogramowanie, sprzęt komputerowy lub system komunikacji elektronicznej osób trzecich, a także sieć telekomunikacyjną;
 7. wykorzystywania sklepu Internetowego w celu zbierania danych osobowych o osobach trzecich bez ich wiedzy i zgody, w tym także podejmowania działań polegających na zbieraniu danych z ekranu komputera (ang. screen scraping) i zbieraniu informacji ze zbiorów danych (database scraping) lub innych działań, których celem jest uzyskanie spisu Użytkowników lub innych danych;
 8. wykorzystywania sklepu Internetowego do jakichkolwiek działań, które spowodowałyby utratę lub ograniczenie możliwości korzystania ze sklepu Internetowego lub Internetu jako takiego dla innych Użytkowników, w tym także wszelkie praktyki związane z działaniami hakerskimi;
 9. wykorzystywania informacji i materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający interesy osób trzecich lub interesy Sprzedawcy;
 10. korzystania ze sklepu Internetowego w sposób powodujący przeciążanie łącza;
 11. korzystania ze sklepu Internetowego w sposób powodujący naruszenie interesów Sprzedawcy;
 12. wykorzystywania programów automatycznie pobierających zawartość ze sklepu Internetowego bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;
 13. umieszczania w innych serwisach internetowych oraz wykorzystywania w jakiejkolwiek formie informacji oraz materiałów umieszczonych na stronie sklepu Internetowego bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 1. Użytkownik nie może w ramach korzystania ze sklepu Internetowego prowadzić bezpośredniej ani pośredniej reklamy produktów i usług, bez zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W przypadku naruszania zasad korzystania ze sklepu Internetowego określonych w Regulaminie, w tym przełamywania przez Użytkownika zabezpieczeń strony sklepu Internetowego zamieszczania na stronie sklepu Internetowego treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub deprecjonującym działalność innych podmiotów, po otrzymaniu przez Sprzedawcę wiarygodnej informacji o niezgodnym z Regulaminem korzystaniu ze sklepu Internetowego lub bezprawnym charakterze treści dostarczanej przez Użytkownika, Sprzedawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich danych oraz zablokuje dostęp do sklepu Internetowego oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w tym Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt a)) takiemu Użytkownikowi, a także usunie takie treści. O zablokowaniu dostępu do Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika, Sprzedawca poinformuje Użytkownika przesyłając informację na adres e-mail podany podczas rejestracji.
 3. Korzystanie ze sklepu Internetowego wiąże się z korzystaniem z publicznie dostępnej sieci Internet, co może skutkować zagrożeniem pozyskiwania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Wobec powyższego, aby minimalizować zagrożenia związane z korzystaniem z publicznej sieci Internet, Użytkownicy powinni stosować zabezpieczające przed zagrożeniami środki techniczne, w szczególności korzystać z oprogramowania antywirusowego.

§ 5

Prawa własności intelektualnej

 1. Prawa autorskie i pokrewne do utworów publikowanych na stronie sklepu Internetowego oraz prawa własności przemysłowej przysługują Sprzedawcy lub innym uprawnionym do nich podmiotom i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Żadne z postanowień Regulaminu nie może być interpretowane jako przyznanie, na zasadzie domniemania, przyzwolenia lub na innej zasadzie, jakiejkolwiek licencji ani prawa do korzystania z jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej.
 3. Użytkownik ma prawo do pobierania, drukowania całych stron lub fragmentów sklepu Internetowego pod warunkiem wykorzystywania ich tylko dla celów własnych (dozwolony użytek osobisty), o ile nie będzie to naruszać praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej Sprzedawcy lub innych uprawnionych podmiotów.
 4. Żadna część Sklepu Internetowego, zawarte w nim informacje lub materiały nie mogą być w całości lub części kopiowane w celach komercyjnych (w tym do celów związanych z działalnością prowadzoną przez Użytkownika), transmitowane elektronicznie lub w inny sposób modyfikowane, linkowane, zwielokrotniane na jakichkolwiek polach eksploatacji lub w inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej zgody Sprzedawcy lub innego uprawnionego podmiotu wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Naruszenie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej przez Użytkownika rodzi odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

§ 6

Warunki techniczne

 1. Ze sklepu Internetowego może korzystać każdy Użytkownik posiadający komputer, smartfon albo inne urządzenie multimedialne tego typu, wyposażony w system operacyjny (Linux, Mac OS, Windows lub podobny) i połączenie z publiczną siecią Internet oraz posiadający przeglądarkę internetową o minimalnych wymaganiach takich jak FireFox 34, Opera 24, Google Chrome 39 lub Safari 5, z włączoną obsługą języka Javascript i opcją akceptowania plików cookies.
 2. Sklep Internetowy wykorzystuje narzędzie remarketingu oraz listy podobnych odbiorców, które udostępnia firma Google. Pliki cookies są używane do przechowywania informacji o sesji użytkownika (tj. o adresie IP, z którego łączy się Użytkownik ze stroną internetową, czasie połączenia oraz innych parametrach technicznych połączenia). Z pliku Cookies Użytkownik może zrezygnować wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez niego przeglądarce. Sklep Internetowy może nie funkcjonować poprawnie bez włączonej obsługi plików Cookies.
 3. Informacje generowane przez pliki Cookies, w tym adres IP mogą być przekazywane przez Sprzedawcę na rzecz Google oraz na rzecz podmiotów trzecich.
 4. W celu złożenia zamówienia na Towar znajdujący się w ofercie sklepu Internetowego, Użytkownik musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 5. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie ze sklepu Internetowego poprzez opuszczenie strony internetowej www.pl.easy-shop.eu

§ 7

Usługi Elektroniczne

 1. Sprzedawca świadczy, na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie następujące nieodpłatne Usługi Elektroniczne:
 1. Formularz kontaktowy;
 2. Newsletter.
 1. Usługi Elektroniczne, o których mowa w § 7 ust. 1 świadczone są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

§ 8

Umowa na dostawę Towaru

 1. Użytkownik może składać zamówienia na dostawę Towaru znajdującego się na stronie sklepu Internetowego za pośrednictwem strony sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Założenie Konta Użytkownika nie jest wymagane do złożenia zamówienia na Towar oferowany w sklepie Internetowym. Użytkownik może złożyć zamówienie na wybrany przez siebie Towar za pośrednictwem strony sklepu Internetowego z pomięciem procesu rejestracji.
 3. Ceny podane na stronie sklepu Internetowego zostały podane w wartości netto oraz brutto i nie zawierają informacji na temat kosztów dostawy i innych kosztów, które Użytkownik będzie zobowiązany ponieść w związku z zawarciem umowy na dostawę Towaru, a o których Użytkownik będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i podczas składania zamówienia.
 4. Zamówienie za pośrednictwem strony sklepu Internetowego można złożyć wybierając opcję zamówienia. Użytkownik przed złożeniem zamówienia kompletuje zamówienie poprzez użycie przycisku „Do Koszyka” oraz poprzez wskazanie ilości zamawianego Towaru. Dokonując wyboru poszczególnych Towarów Użytkownik może zostać poproszony o dokonanie wyboru dodatkowych cech produktów, w oparciu o komunikaty wyświetlane podczas składania zamówienia. Wybrane Towary znajdują się w zakładce „Koszyk”. Po kompletacji zamówienia, Użytkownik w zakładce „Koszyk” wskazuje sposób dostawy i formę płatności oraz podaje informację, czy chce, aby Sprzedawca wystawił na jego rzecz fakturę VAT, a następnie w celu złożenia zamówienia naciska przycisk „Kupuję i płacę”. Użytkownik, aż do chwili złożenia zamówienia, może poprawiać dane, które zostały przez niego wpisane do formularza zamówienia, wracając do uprzednio wypełnionych pól formularza i korygując błędne informacje.
 5. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar:
 1. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU obsługiwany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni od chwili złożenia zamówienia.
 2. Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Dot Pay obsługiwany przez Dot Pay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni od chwili złożenia zamówienia. 
 3. Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal obsługiwany przez PayPal S.a. r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu. Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni od chwili złożenia zamówienia. 
 4. Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Braintree obsługiwany przez PayPal S.a. r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu. Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 7 dni od chwili złożenia zamówienia. 
 5. płatność przy odbiorze zamówienia (za pobraniem). Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności w momencie odbioru zamówienia.
 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty na zakup Towaru w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Użytkownika będącego Konsumentem adres e-mail informację o potwierdzeniu realizacji zamówienia, numerze zamówienia oraz informację zawierającą potwierdzenie warunków umowy na dostawę zamówionego Towaru, w tym aktualną wersję Regulaminu. Potwierdzenie (w tym przesłany Regulamin) zawiera informacje o:
 1. głównych cechach Towaru oraz sposobie porozumiewania się Sprzedawcy z Konsumentem;
 2. danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
 3. adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu, jeżeli są dostępne, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
 4. adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c) powyżej;
 5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za dostarczenie Towaru wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
 6. sposobie i terminie zapłaty;
 7. sposobie i terminie dostarczenia Towaru przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 8. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 9. kosztach zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu Towaru, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 10. obowiązku Sprzedawcy dostarczenia Towaru bez wad;
 11. dodatkowych usługach oferowanych przez Sprzedawcę w związku ze złożonym zamówieniem oraz ich szacowanych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia;
 12. konieczności potwierdzenia przez Użytkownika złożonego zamówienia oraz wskazanie sposobu i terminu, w jakim ma to nastąpić.
 1. Po złożeniu zamówienia Użytkownik nie będący Konsumentem niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie zawierać będzie następujące informacje:
 1. numer zamówienia,
 2. dane podmiotu składającego zamówienie,
 3. dane do dostawy,
 4. dane do faktury oraz informację o wybranym dokumencie sprzedaży (paragon, faktura),
 5. zestawienie Towarów zamówionych przez Użytkownika wraz ze wskazaniem ich cen, terminu realizacji zamówienia (w dniach roboczych) oraz podsumowaniem wartości zamówionych Towarów,
 6. informację o wybranym sposobie płatności,
 7. informację o wybranym sposobie dostawy oraz wartości usługi dostawy,
 8. wartość wszystkich zamówionych usług oznaczoną w podsumowaniu jako „kwota do zapłaty”,
 9. informację o konieczności potwierdzenia przez Użytkownika złożonego Zamówienia oraz wskazanie sposobu i terminu, w jakim ma to nastąpić,
 10. dodatkowych usługach oferowanych przez Sprzedawcę w związku ze złożonym zmówieniem oraz szacowanych kosztach tych usług.
 1. Realizacja zamówienia nastąpi po potwierdzeniu przez Użytkownika złożonego zamówienia (Użytkownik potwierdza złożone zamówienie wciskając przycisk „kupuj”) oraz:
 1. w przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt a) po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Użytkownika za zamówiony Towar oraz za inne koszty, o których mowa w § 8 ust. 10 pkt e) i ust. 11 pkt. j);
 2. w przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt b) po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Dot Pay o dokonaniu płatności przez Użytkownika za zamówiony Towar oraz za inne koszty, o których mowa w § 8 ust. 10 pkt e) i ust. 11 pkt. j);
 3. w przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt c) po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Użytkownika za zamówiony Towar oraz za inne koszty, o których mowa w § 8 ust. 10 pkt e) i ust. 11 pkt. j);
 4. w przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt d) po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Braintree o dokonaniu płatności przez Użytkownika za zamówiony Towar oraz za inne koszty, o których mowa w § 8 ust. 10 pkt e) i ust. 11 pkt. j);
 5. w przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w § 8 ust. 8 pkt e) po potwierdzeniu przez Użytkownika złożonego zamówienia.
 1. Użytkownik powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. W przypadku braku zapłaty w powyższym terminie, Sprzedawca wyznaczy Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności, o czym informuje Użytkownika przesyłając informację na podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia adres e-mail. Informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminu `zawiera również powiadomienie, iż po jego bezskutecznym upływie Sprzedawca odstąpi od umowy. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedawca odstąpi od umowy na dostawę zamówionego Towaru przesyłając oświadczenie na podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia adres e-mail.
 2. Zakupiony przez Użytkownika towar może nieznacząco różnić się od produktów oferowanych przez Sprzedającego na stronie internetowej, a także nieznacząco odbiegać od produktu przedstawionego na zdjęciach zamieszonych w ofercie znajdującej się na stronie internetowej Sprzedawcy, jednakże przy zachowaniu funkcji oraz istotnych cech zagwarantowanych przez producenta produktu.

§ 9

Realizacja umowy na dostawę Towaru

 1. Każdy z Towarów oferowanych do sprzedaży posiada indywidualny termin realizacji zamówienia, który widoczny jest w panelu sklepu internetowego w opisie Towaru.
 2. Realizacja zamówienia oznacza przygotowanie Towarów będących przedmiotem zamówienia do wysyłki oraz nie obejmuje ich dostawy. Jej termin liczony jest w Dniach roboczych.
 3. W przypadku Towarów, dla których przewidziano różny termin realizacji zamówienia, dostawa następuje łącznie i realizowana jest z upływem terminu realizacji przewidzianego dla tego z zamówionych Towarów, dla którego termin ten jest najdłuższy. Użytkownik ma możliwość skorzystania z możliwości podziału dostawy zamówienia na części. Podział dostawy zamówienia oraz koszty dostawy poszczególnych elementów zamówienia podlegają indywidualnemu uzgodnieniu ze Sprzedawcą w drodze telefonicznej lub e-mailowej.
 4. Orientacyjny termin dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych, liczonych od momentu realizacji zamówienia w rozumieniu § 9 ust. 2 Regulaminu. W przypadku, gdy zamówiony towar nie znajduje się w magazynie, Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru do 30 dni od dokonania zakupu towaru.  (pkt. 5)
 5. Umowa na dostawę Towarów obejmuje usługę ich wypakowania pod wskazanym przez Użytkownika adresem zapewniającym możliwość dojazdu drogą asfaltową pojazdem o wadze powyżej 3,5 t., lecz nie obejmuje usługi wniesienia. Usługa wniesienia Towarów jest usługą opcjonalną, której koszt podlega indywidualnemu uzgodnieniu ze Sprzedawcą (drogą telefoniczną lub w formie email).
 6. Odbiór Towarów następuje pod adresem wskazanym przez Użytkownika podczas składania zamówienia. Adres ten powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa zamówienia poza granice Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwa wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu miejsca i kosztu dostawy ze Sprzedawcą w drodze telefonicznej lub emaliowej.
 7. Wskazany przez Użytkownika adres dostawy powinien zapewniać możliwość dojazdu dla pojazdu o wadze powyżej 3,5 t, w sposób zgodny z przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia braku możliwości dojazdu we wskazane przez Użytkownika miejsce dostawy podczas jej dokonywania, Sprzedawca umożliwi Użytkownikowi skorzystanie z usługi dostarczenia zamówienia pod inny adres, zgodny z powyższymi wymogami. Dodatkowy koszt podjęcia próby ponownego dostarczenia Towaru spoczywa na Użytkowniku oraz zostanie z Użytkownikiem uzgodniony indywidualnie. W takim wypadku Sprzedawca skontaktuje się z Użytkownikiem w formie e-mail celem ustalenia terminu i kosztów ponownej dostawy. Koszty ponownej dostawy ponosi w takim wypadku Użytkownik.
 8. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o przekazaniu Towaru do dostawy za pośrednictwem wiadomości na indywidualny adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez niego podczas wypełniania formularza przy składaniu zamówienia. Powyższa informacja zawierać będzie szczegóły zamówienia wraz z numerem przesyłki oraz linkiem, pod którym Użytkownik będzie mógł śledzić status przesyłki. Użytkownik zobowiązany jest do odbioru Towaru w terminach jego doręczenia przez przewoźnika, od poniedziałki do piątku, w godzinach między 8.00 a 17.00. Ponadto, na indywidualny numer telefoniczny podany przez Użytkownika podczas wypełniania formularza przy składaniu zamówienia wysłana zostanie informacja, w której znajdować się będzie numer kontaktowy do pracownika firmy przewozowej.
 9. Za dodatkową opłatą, Użytkownik może skorzystać z usługi telefonicznej awizacji dostawy zamówienia, która polegać będzie na telefonicznym poinformowaniu Użytkownika o przybliżonym czasie dostawy. Użytkownik zostanie poinformowany o tej możliwości podczas składania zamówienia.
 10. W przypadku niedokonania przez Użytkownika odbioru Towaru w chwili podjęcia próby jego pierwszego doręczenia, możliwe jest podjęcie przez przewoźnika ponownej próby doręczenia po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu z Użytkownikiem. Koszt podjęcia próby ponownego dostarczenia Towaru spoczywa na Użytkowniku i zostanie z nim uzgodniony indywidualnie. Brak odbioru przesyłki w pierwszym lub ponownie uzgodnionym terminie spowoduje odesłanie Towaru do Sprzedawcy. W takim wypadku Sprzedawca skontaktuje się z Użytkownikiem w formie e-mail celem ustalenia terminu i kosztów ponownej dostawy. Koszty ponownej dostawy ponosi w takim wypadku Użytkownik.
 11. Użytkownik będący Konsumentem ma obowiązek zbadania przesyłki w chwili doręczenia w sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju. W przypadku stwierdzenia szkód jawnych, tj. dających się zauważyć przy odbiorze przesyłki, Użytkownik ma obowiązek zażądania od przewoźnika spisania protokołu szkody, a w przypadku odmowy, spisania protokołu samodzielnie oraz przesłania go Sprzedawcy (za pośrednictwem wiadomości e-mail). W przypadku stwierdzenia w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki szkód niejawnych, tj. takich, których nie dało się zauważyć w momencie jej odbioru, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o powyższym fakcie (w formie wiadomości e-mail).
 12. Do przesyłki dołączana jest  faktura VAT (wyslana za pośrednictwem wiadomości e-mail).
 13. W sytuacji, gdy Użytkownik odmówi przyjęcia towaru, zobowiązany jest on do pokrycia kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z wysyłką towaru. W sytuacji odmowy zwrócenia odpowiedniej sumy pieniężnej, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od wykonywania umowy sprzedaży i powzięcia odpowiednich kroków prawnych w celu wyegzekwowania należności pieniężnej.
 14. Jeżeli Towar ma wadę, Użytkownik może:
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie powyższe nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.

 1. żądać wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar na wolny od wad lub usunąć wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 1. Uprawnienia, o których mowa w § 9 ust. 13 pkt a) – b) przysługują Użytkownikowi, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Użytkownikowi.
 2. Roszczenie o usunięcie wady fizycznej lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 9 ust 14.
 3. W przypadku wady prawnej, stosuje się postanowienie § 9 ust. 15, z tym, że bieg terminu, o którym mowa w § 9 ust. 15, rozpoczyna się od dnia, w którym Użytkownik dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Użytkownik dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 4. Użytkownik wykonując uprawnienia, o których mowa w § 9 ust. 13 pkt a) – b), zobowiązany jest dostarczyć Towar do Sprzedawcy. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument koszty dostarczenia Towaru pokrywa Sprzedawca (w pozostałych przypadkach koszty dostarczenia Towaru pokrywa Użytkownik nie będący Konsumentem).
 5. Towary dostępne w sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji znajdują się w opisie produktu lub w dokumencie załączonym do opakowania produktu.
 6. Po zrealizowanej umowie na dostawę Towaru Sprzedawca może poprosić Użytkownika o wypełnienie ankiety służącej zbadaniu opinii użytkownika o zrealizowanej usłudze. Udział w ankiecie jest dobrowolny.

§ 10

Tryb postępowania reklamacyjnego oraz wymiana towaru

 1. W terminie 14 dni od dnia zakupu Użytkownik ma możliwość zwrotu zakupionych produktów, będąc uprawnionym do wymiany artykułu lub zwrotu pieniędzy.
 2. Produkt, który ma zostać zwrócony lub wymieniony, nie może być uszkodzony w związku z jego używaniem przez Użytkownika. Należy go zwrócić w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu ze wszystkimi dostarczonymi elementami. W przeciwnym wypadku wniosek reklamacyjny zostanie odrzucony lub rozpatrzony częściowo.
 3. W terminie 14 dni od odebrania przesyłki należy poinformować Sprzedawcę pisemnie o odstąpieniu od umowy (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie), a następnie w terminie 14 dni zwrócić produkt na adres:Global TrendLine, Magazyn przeładunkowy, ul. Drewniana 11/1, 30-556 Kraków
 4. W przypadku zwrotu pieniędzy należy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego pod następującym linkiem: http://bit.ly/EASY_SHOP_zwrot.Wypełniony oraz podpisany formularz należy przesłać wraz z zwracanym towarem na adres Sprzedawcy. Nadawca może wysłać oryginał lub kopię.
 5. W przypadku wymiany towaru należy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego pod następującym linkiem: http://bit.ly/EASY_SHOP_wymiana. Wypełniony oraz podpisany formularz należy przesłać wraz z zwracanym towarem na adres Sprzedającego. Nadawca może wysłać oryginał lub kopię.
 6. Do przesyłki należy dołączyć znakowy kod reklamacji, który zostanie przesłany mailowo po wypełnieniu formularza.
 7. Przesyłek, na których nie ma znakowego kodu reklamacji lub wymiany, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować. Oznacza to, że wniosek o reklamację/wymianę nie zostanie rozpatrzony.
 8. Koszty wysyłki ponosi we własnym zakresie Nadawca.  Nadawca ma prawo dochodzić zwrotu poniesionych przez niego kosztów przesyłki od Sprzedającego, o ile wybrany przez niego sposób dostawy jest jednym z tańszych sposobów oferowanych na rynku usług dostawy. 
 9. W przypadku nieotrzymania odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od przekazania przesyłki, zwrot lub wymiana nie są możliwe.
 10. W terminie 10 dni roboczych od przyjęcia przez nas zwróconej przesyłki produkt zostanie wymieniony lub zostaną zwrócone pieniądze.

§ 11

Reklamacja

 1. Jeśli otrzymany produkt nie funkcjonuje prawidłowo, istnieje możliwość skorzystania z gwarancji. Na wszystkie urządzenia elektroniczne przewidziana jest 12-miesięczna gwarancja
 2. Gwarancja nie jest ważna w przypadku:
 1. uszkodzeń fizycznych

b. zużycia spowodowanego użytkowaniem

 1. wad powstałych w wyniku nieprawidłowego, niewłaściwego i niedbałego użytkowania produktu
 1. Produkt należy zwrócić w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu ze wszystkimi dostarczonymi elementami.  W sytuacji, gdy produkt nie zostanie zwrócony w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu ze wszystkimi uprzednio dostarczonymi elementami, Sprzedający ma prawo odrzucić lub częściowo rozpatrzyć wniosek reklamacyjny. 
 2. W przypadku reklamacji należy odesłać produkt na adres:Global TrendLine, Magazyn przeładunkowy, ul. Drewniana 11/1, 30-556 Kraków
 3. W przypadku reklamacji towaru należy wypełnić formularz, który znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego pod następującym linkiem:  http://bit.ly/EASY_SHOP_wymiana
 4. Do przesyłki należy dołączyć znakowy kod reklamacji, który zostanie przesłany mailowo po wypełnieniu formularza. W sytuacji, gdy na przesyłce nie znajduje się znakowy kod reklamacji utrudnione zostanie zidentyfikowanie towaru przez Sprzedającego, co może przyczynić się do braku pozytywnego rozpatrzenia wniosku reklamacyjnego. 
 5. Koszty wysyłki ponosi nadawca. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania przesyłek pobraniowych. 
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 3 tygodni od momentu odesłania przesyłki zwrotnej. 

§12

Odstąpienie od Umowy na dostawę Towaru

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy na dostawę Towaru bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. Użytkownik będący Konsumentem składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, wysyłając na adres e-mail: [email protected] treść oświadczenia zgodną ze wzorem wskazanym w załączniku nr 1 do Regulaminu lub przesyłając oświadczenie w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy. W przypadku złożenia oświadczenia w formie e-mail, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza na adres e-mail, z którego oświadczenie zostało przesłane, otrzymanie przedmiotowego oświadczenia.
 3. W razie wykonania prawa odstąpienia, umowa uważana jest za niezawartą. Jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będącego wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Użytkownika będącego Konsumentem wszystkich otrzymanych przez Sprzedawcę w związku z zamówieniem Towaru płatności (w tym tytułem ceny oraz tytułem kosztów dostawy Towaru do Konsumenta, przy czym jeżeli Konsument zamawiając Towar wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę sposób dostawy, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wyłącznie równowartość kosztów dostawy najtańszego zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu odesłania Towaru (w zależności, które z powyższych zdarzeń nastąpi jako pierwsze). Zwrot dokonany będzie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inny sposób zwrotu.
 6. Użytkownik wykonujący prawo odstąpienia, zwraca Sprzedawcy Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia wykonania prawa odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Towaru na adres siedziby Sprzedawcy przed upływem terminu.
 7. Koszty zwrotu Towaru, jakie należy uiścić podmiotowi dostarczającemu Towar w celu odesłania Towaru do Sprzedawcy, ponosi Użytkownik wykonujący prawo odstąpienia od Umowy. Zwrot dokonany za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie odebrany przez Sprzedawcę (w takim wypadku Towar będzie uznany za niezwrócony).

§ 13

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Użytkowników nie będących Konsumentami.
 2. W wypadku Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego sposobu płatności.
 3. W przypadku Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo wydłużyć termin realizacji zamówienia każdego z zamówionych Towarów z ważnych przyczyn, na czas niezbędny do usunięcia przeszkody w realizacji zamówienia. W takim wypadku Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.
 4. Prezentowane na stronie sklepu internetowego kolory Towarów oraz próbniki kolorów mogą różnić się od rzeczywistego koloru z przyczyn technicznych (takich jak w szczególności ustawienia komputera, karty graficznej, ustawienia monitora) i są ilustracjami poglądowymi. Różnica w kolorystyce (w szczególności odcieniu i nasyceniu barw) prezentowanego Towaru nie może stanowić podstawy roszczenia kierowanego wobec Sprzedawcy w oparciu o zarzut niezgodności Towaru z umową.
 5. Użytkownik nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę dostarczoną przez przewoźnika w chwili jej doręczenia. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie w przedmiocie zamówienia, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, pod rygorem utraty powoływania się wobec Sprzedawcy w toku postępowania reklamacyjnego na wadę przedmiotu umowy, którą Przedsiębiorca mógł zauważyć w normalnym toku czynności przy dokonywaniu dostawy przesyłek tego rodzaju.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży.
 7. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. W takim wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Użytkownika nie będącego Konsumentem za niewykonanie zobowiązania, za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 473 § 2 kodeksu cywilnego.
 8. Sprzedawca nie ponosi wobec Przedsiębiorcy odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, Użytkownikiem niebędącym Konsumentem zostają poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika nie będącego Konsumentem za ewentualne utrudnienia lub niemożność korzystania ze sklepu internetowego.
 11. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wystawienie przez Sprzedawcę i przesłanie faktury VAT w formie elektronicznej (plik pdf) na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

 

§ 14

Ochrona danych

 1. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest niezbędne w przypadku skorzystania z Usług Elektronicznych, jak również w celu zawarcia za pośrednictwem sklepu Internetowego umowy sprzedaży Towarów.
 2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 3. Sprzedawca może przetwarzać informacje o Użytkowniku, w tym następujące dane:
 1. dane identyfikacyjne nadesłane przez Użytkownika. Sprzedawca na podstawie zgody Użytkownika, może gromadzić o nim informacje na temat: imienia oraz nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail lub inne podobne. Korzystanie z Usług Elektronicznych: Konta oraz Formularza zamówienia wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie; zawarcie umowy sprzedaży na zakup Towaru za pośrednictwem sklepu Internetowego wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres pod jaki ma zostać dostarczony zakupiony Towar oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie przedmiotowych danych;
 2. logi serwera sieciowego. Sprzedawca automatycznie gromadzi logi serwera sieciowego w przypadku odwiedzenia strony przez Użytkownika za pomocą komputera, na którym zainstalowana jest strona (zwanego „serwerem sieciowym”). Serwer sieciowy automatycznie rozpoznaje niektóre informacje, takie jak adres IP Użytkownika, data i miejsce odwiedzenia sklepu Internetowego, witryna internetowa, z której Użytkownik wszedł do sklepu Internetowego, rodzaj używanej przeglądarki internetowej, rodzaj używanego systemu operacyjnego oraz nazwa domeny i adres operatora serwisu internetowego Użytkownika.
 1. Adresy IP. Sprzedawca może gromadzić informacje o adresie IP Użytkownika. Adresy IP wykorzystywane są jako część informacji zawartej w opisanych wyżej logach serwera sieciowego oraz dla celów technicznych.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze sklepu Internetowego oraz prawidłowego korzystania z Usług Elektronicznych, oraz w celu zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży Towaru, a także uzyskania informacji o usługach Sprzedawcy, lepszego zrozumienia potrzeb Użytkownika, zrozumienia, w jaki sposób można udoskonalać Sklep Internetowy i świadczone za jego pośrednictwem usługi. Dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celu weryfikacji czy Użytkownik spełnia warunki niniejszego Regulaminu. W celu realizacji umowy na dostawę zamówionych przez Użytkownika Towarów, Sprzedawca może udostępniać dane osobowe Użytkownika (w szczególności podmiotowi zajmującemu się dostawą Towarów), na co Użytkownik składając zamówienie na dostarczenie Towaru wyraża zgodę.
 3. Dane kontaktowe (w szczególności adres e-mail) wykorzystywane są również do przesyłnia Użytkownikowi wiadomości na temat funkcjonowania sklepu Internetowego, informacji o aktualnościach jak również wysyłania ankiet w celach badawczych. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, dane dotyczące e-mail będą również wykorzystywane do przesyłania tychże informacji handlowych.
 4. Użytkownik w każdym czasie posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Użytkownik może żądać (pisemnie lub za pośrednictwem adresu e-mail) ich usunięcia lub zmiany w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca może odmówić usunięcia danych w przypadku braku uregulowania przez Użytkownika wszystkich należności w stosunku do Sprzedawcy (do momentu ich zapłaty), jak również w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu (w celu związanym z ustaleniem odpowiedzialności Użytkownika oraz dochodzeniem roszczeń Sprzedawcy wynikających z powyższych okoliczności).

W celu dokonania aktualizacji lub zmiany danych osobowych Użytkownika, Użytkownik przesyła informację e-mail do Sprzedawcy. Użytkownik zostanie powiadomiony o uaktualnieniu danych. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji wprowadzonych danych osobowych w przypadku ich zmiany. Zabronione jest podawanie danych osobowych nieprawdziwych lub danych osobowych dotyczących innej osoby.

 1. Miejsce, w którym przechowywane są dane osobowe, chronione jest zabezpieczeniami fizycznymi, elektronicznymi oraz organizacyjnymi w celu odpowiedniej ochrony danych udostępnionych Sprzedawcy. Sprzedawca nie ma jednak kontroli nad bezpieczeństwem wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną pomiędzy momentem ich wysłania przez Użytkownika, a dotarciem do Sprzedawcy.
 2. przepisy prawa, Sprzedawca potwierdzi, jakie dane Użytkownika przetwarza.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem sklepu Internetowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do ich poprawiania oraz usunięcia z Konta Użytkownika w każdym czasie.
 5. Sprzedawca nie zbiera i nie przetwarza danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania polityczne, religijne lub filozoficzne, przynależność do organizacji związkowych, oraz nie przetwarza danych dotyczących stanu zdrowia, życia seksualnego lub karalności.
 6. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze sklepu Internetowego w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika oraz ochrony swoich praw i roszczeń.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie jej na nośniku, pobranie w każdej chwili ze strony sklepu Internetowego w pliku PDF lub poprzez wydrukowanie.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują „na przyszłość”, po upływie 7 dni od chwili publikacji zmienionej wersji Regulaminu na stronie sklepu Internetowego. Użytkownikom, którzy korzystają z Usługi Elektronicznej Konto Użytkownika oraz Newsletter, Sprzedawca na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu przesyła na podany przez nich adres strony elektronicznej informację o planowanych zmianach wraz z odnośnikiem do tekstu zmienionego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu przyjęcia zamówienia. Użytkownik nie akceptując nowej treści Regulaminu, zobowiązuje się nie korzystać ze strony sklepu Internetowego oraz poinformować o tym Sprzedawcę. W takim wypadku umowy na świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz tego Użytkownika ulegają rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Korzystanie przez Użytkownika ze sklepu Internetowego po wprowadzeniu zmian lub modyfikacji Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją zmienionego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, w tym do sporów powstałych w związku z umowami zawartymi na jego podstawie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. W przypadku, gdy przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa obowiązującego w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca zwykłego pobytu Konsumenta, są korzystniejsze dla Konsumenta niż postanowienia niniejszego Regulaminu, wtedy do umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu mają zastosowanie te przepisy, w zakresie, w jakim przyznają Konsumentowi korzystniejszą ochronę. W pozostałym zakresie zastosowania mają postanowienia Regulaminu.
 6. Mechanizm stosowania Plików cookies określa polityka prywatności opublikowana na stronie sklepu internetowego pod adresem https://pl.easy-shop.eu/terms/ oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.02.2020

 

 

Załączniki:

Wzór oświadczenia o odstąpieniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO SKLEPU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ GLOBAL TREDLINE SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Global Tredline Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie [KRS: 0000778624]. Kontakt z administratorem odbywa się listownie na adres ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [email protected]
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 65/46/WE („RODO”) oraz polskimi przepisami prawa, w następujących celach:
 1. umożliwienie pełnego korzystania z Serwisu, w tym dokonywania transakcji,
 2. zapewnianie obsługi transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych,
 3. dostosowywanie wyświetlanych treści we właściwościach Serwisu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności Użytkowników,
 4. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Towary oraz zarządzanie ruchem w Serwisie,
 5. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon,
 6. przeprowadzanie badań i analiz Serwisu między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
 7. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
 8. realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Użytkownikami w Serwisie,
 9. obsługa reklamacji Użytkowników,
 10. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich,
 11. obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi oraz poprzez formularz kontaktowy,
 12. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział,
 13. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych,
 14. zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji w Serwisie, windykacja należności,
 15. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, statystycznych, księgowych, archiwizacyjnych, zapewnienie rozliczalności.
 1. Przez przetwarzanie danych rozumie się czynności i operacje wykonywane na danych Użytkowników, w tym przechowywanie czy analizowanie na potrzeby usług Serwisu:
 1. Rejestracja Użytkownika – rejestracja może wymagać podania przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, płeć, login. 
 2. Zawieranie transakcji – Administrator, w ramach usług świadczonych przez Serwis, może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu umożliwienia Kupującemu i Sprzedającemu zawarcia umowy Sprzedaży, przesyłanie wiadomości i komunikowanie się z innymi Użytkownikami. Informacje zawarte w opisach Towarów oraz treść wzajemnych wiadomości pomiędzy stronami Sprzedaży nie pochodzą od Administratora, a sam Administrator nie ponosi za ich treść odpowiedzialności. 
 3. Obsługa klienta – Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi klienta Serwisu. Dane mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji i mogą być uzupełnione o dane osobowe z Konta Użytkownika.
 4. Formularz kontaktu – Serwis umożliwia wzajemny kontakt Użytkowników, w szczególności Użytkowników oraz Sprzedających i w jego ramach może gromadzić dane osobowe Użytkowników. Formularz udostępniany jest w celu umożliwienia komunikacji dotyczącej Sprzedaży w Serwisie, zapytań o ofertę i działań zmierzających do zawarcia transakcji w Serwisie. Administrator może analizować i blokować wiadomości niezgodne z przeznaczeniem formularza, w szczególności, jeśli mają charakter spamu lub zawierają niedozwolone treści. 
 5. Przetwarzanie danych przez stronę WWW – gdy jest to konieczne do świadczenia usług Użytkownikowi lub stanowi uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich, Administrator jest uprawniony do przetwarzania takich danych jak: adres IP Użytkownika, lokalizacja, czas dostępu do Serwisu, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link), parametry oprogramowania i sprzętu Użytkownika, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i systemów. Przetwarzanie powyższych informacji następuje podczas korzystania ze strony Serwisu, aplikacji Serwisu oraz usług podmiotów zewnętrznych.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie umowy sprzedaży oraz wybrane funkcjonalności Serwisu mogą być niedostępne dla Użytkownika, np.: składanie zamówień.
 2. Przekazane Administratorowi dane osobowe mogą być przekazywane dalej niżej wymienionym odbiorcom:
 1. innym serwisom internetowym prowadzonym przez Administratora.
 2. w przypadku restrukturyzacji, sprzedaży/przeniesienia majątku częściowo lub w całości na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na nowego właściciela w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usług Serwisu.
 3. organom publicznym, w walce z oszustwami i nadużyciami, postępowaniami związanymi z naruszeniem prawa i zwalczaniu naruszeń Regulaminu.
 4. podmiotom współpracującym z Administratorem takim jak np.: dostawcy usług analitycznych, przechowywania danych, retargetingu, sieci afiliacyjnych, operatorów logistycznych. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoim imieniu a Administrator zobowiązuje się przechowywać powierzone dane osobowe Użytkowników do czasu odwołania przez nich zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Po odwołaniu zgody, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych.
 1. Administrator może udostępniać podmiotom trzecim dane w formie zanonimizowanej, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników, a służą poprawie wyświetlanej treści w Serwisie, dopasowaniu reklam oraz dotarciu do Użytkowników poza Serwisem.
 2. Sprzedający, po uzyskaniu od Administratora danych Kupującego, jest zobowiązany spełnić wobec Kupującego wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień Rozporządzenia.
 3. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 2. sprostowania bądź poprawiania swoich danych, 
 3. usunięcia danych osobowych, 
 4. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO

– na zasadach i w zakresie określonym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przede wszystkim na zasadach określonych w RODO.

 1. Żądanie realizacji swoich praw proszę kierować listownie na adres: ul. Rynek Główny 28, 31-010 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: [email protected]
 2. Administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Komunikacja odbywająca się pomiędzy Serwisem i Użytkownikami jest zabezpieczona protokołem szyfrującym SSL na stronach zawierających dane osobowe.
 3. Administrator nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych. 

 

 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

Global Tredline Sp. z o.o.

ul. Rynek Główny 28

31-010 Kraków, Polskastahl

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My* ………………………………. niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy …………………………………………………………/ umowy dostawy następujących rzeczy……………………………………………………………………… Data odbioru rzeczy ………………………………………………………………………….
……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

*Niepotrzebne skreślić

 

O plikach cookie

Czym są pliki cookie i dlaczego są potrzebne?

Plik cookie to plik z krótką informacją, który strona internetowa wysyła przeglądarce podczas wizyty na tej stronie. Dzięki niemu strona internetowa jest w stanie rozpoznać odwiedzającego, zapamiętać dane o jego wizycie, a także umożliwić bardziej komfortową i łatwiejszą usługę internetową. Dzięki plikom cookie administrator strony może odpowiednio dopasować zawartość strony internetowej, zapamiętać preferencje użytkownika oraz rejestrować wizytę na stronie. Przeglądanie portalu internetowego jest dzięki plikom cookie wygodniejsze, szybsze, a przede wszystkim skuteczniejsze.

Wyłączenie plików cookie

Odwiedzający stronę internetową sam decyduje, czy pozwala na przechowywanie plików cookie w swoim urządzeniu. Ustawienia odnośnie plików cookie można sprawdzić i zmienić w swojej przeglądarce internetowej.

Aby uzyskać informacje o ustawieniach odnośnie plików cookie należy wybrać używaną przeglądarkę.

 • Chrome
 • Firefox
 • Opera
 • Internet Explorer 9
 • Internet Explorer 7 i 8
 • Safari

Jeżeli użytkownik zmodyfikuje lub usunie folder z plikami cookie przeglądarki, zmieni lub zaktualizuje swoją przeglądarkę lub urządzenie, najprawdopodobniej będzie musiał ponownie wyłączyć pliki cookie. Proces przetwarzania i usuwania plików cookie różni się w zależności od przeglądarki. Aby uzyskać pomoc w tej kwestii, należy przejrzeć informacje dla użytkownika w konkretnej przeglądarce.

Pliki cookie wykorzystywane na tej stronie internetowej

NAZWA PLIKU COOKIE CEL CZAS TRWANIA FIRMA
sb Obsługa wtyczki Facebooka 2 lata Facebook
fr Obsługa wtyczki Facebooka 3 miesiące Facebook
xs Obsługa wtyczki Facebooka 3 miesiące Facebook
c_user Obsługa wtyczki Facebooka 3 miesiące Facebook
presence Obsługa wtyczki Facebooka Czas trwania sesji Facebook
pl Obsługa wtyczki Facebooka 1 miesiące Facebook
wd Obsługa wtyczki Facebooka 1 tydzień Facebook
datr Obsługa wtyczki Facebooka 3 miesiące Facebook
m_pixel_ratio Obsługa wtyczki Facebooka Czas trwania sesji Facebook
dpr Obsługa wtyczki Facebooka 1 tydzień Facebook
act Obsługa wtyczki Facebooka Czas trwania sesji Facebook
_lo_v Obsługa wtyczki Ghostmonitor 3 miesiące Ghost monitor
__cfduid Obsługa wtyczki Ghostmonitor 1 rok Ghost monitor
_lo_u Obsługa wtyczki Ghostmonitor 1 rok Ghost monitor
_ga Obsługa wtyczki Ghostmonitor 1 rok Ghost monitor
__insp_slim Obsługa czatu na stronie 2 miesiące Livechat inc.
__lc_vv Obsługa czatu na stronie Czas trwania sesji Livechat inc.
_ga Obsługa czatu na stronie 2 lata Livechat inc.
__lc_cst Obsługa czatu na stronie 2 lata Livechat inc.
__insp_targlpt Obsługa czatu na stronie 2 miesiące Livechat inc.
__insp_targlpu Obsługa czatu na stronie 2 miesiące Livechat inc.
__insp_nv Obsługa czatu na stronie 2 miesiące Livechat inc.
__insp_norec_sess Obsługa czatu na stronie 2 miesiące Livechat inc.
__livechat_chat Obsługa czatu na stronie 3 lata Livechat inc.
__lc_cid Obsługa czatu na stronie 2 lata Livechat inc.
__insp_wid Obsługa czatu na stronie 2 miesiące Livechat inc.
__livechat Obsługa czatu na stronie 3 lata Livechat inc.
__livechat_lastvisit Obsługa czatu na stronie 3 lata Livechat inc.
__utma Statystyki wyświetleń strony 2 lata Google Analytics
__utmz Statystyki wyświetleń strony 6 miesięcy Google Analytics
__utmc Statystyki wyświetleń strony Czas trwania sesji Google Analytics
__utmv Statystyki wyświetleń strony Czas trwania sesji Google Analytics
__distillery Obsługa odtwarzacza wideo pl.easy-shop.eu pl.easy-shop.eu
woocommerce_items_in_cart Działanie na stronie internetowej vigoshop.pl pl.easy-shop.eu pl.easy-shop.eu
__kla_id Działanie na stronie internetowej easy-shop.eu pl.easy-shop.eu pl.easy-shop.eu
wp_woocommerce_session_ Działanie na stronie internetowej easy-shop.eu pl.easy-shop.eu pl.easy-shop.eu